Zdravstvena zaštita na području Unsko - sanskog kantona

Provodi se kao:

  • primarna zdravstvena zaštita,
  • specijalističko-konzultativna zaštita i
  • bolnička zdravstvena zaštita.

Primarna zdravstvena zaštita obuhvata djelatnost porodičnog doktora medicine, djelatnost opće medicine, školsku medicinu, higijensko-epidemiološku zaštitu, zubozdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, medicinu rada, zaštitu žena i djece, dijagnostičku i apotekarsku djelatnost.

Specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu čini skup mjera, aktivnosti i postupaka koji se poduzimaju u cilju dijagnosticiranja, liječenja i medicinske rehabilitacije oboljelih, a kada po prirodi bolesti, s obzirom na druge okolnosti, nije potrebno poduzimanje bolničkog liječenja.

Bolnička zdravstvena zaštita obuhvata skup mjera, aktivnosti i postupaka koji se poduzimaju u cilju dijagnosticiranja, liječenja i medicinske rehabilitacije oboljelih u odgovarajućim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.