Zdravstvena zaštita van Unsko - sanskog kantona

Osigurano lice Zavoda može se uputiti na liječenje i medicinsko ispitivanje u zdravstvene ustanove van područja kantona, a na teret sredstava Zavoda, samo ako je u pitanju bolest odnosno oboljenje koje se ne može uspješno liječiti u zdravstvenim ustanovama na području kantona s kojima Zavod ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, a u zdravstvenoj ustanovi u koju se osigurano lice upućuje postoji mogućnost uspješnog liječenja te bolesti odnosno oboljenja.

Liječenje van kantona obuhvata medicinsko ispitivanje, ambulantno-polikliničko i bolničko liječenje, medicinsku rehabilitaciju, kontrolne preglede i hitne slučajeve.

Kada se u postupku ispitivanja i liječenja, utvrdi da je osiguranom licu neophodno pružanje najsloženijh oblika zdravstvene zaštite koje se ne mogu obezbijediti u ugovornim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Unsko-sanskog kantona, Stručni konzilij doktora medicine Kantonalne bolnice“ dr.Irfan Ljubijankić“ Bihać u čijoj je djelatnosti pružanje zdravstvenih usluga najsloženijeg nivoa na području kantona daje „Mišljenje o potrebi upućivanja osiguranog lica na liječenje van kantona“ sa navođenjem zdravstvene ustanove u koju je osigurano lice potrebno uputiti radi nastavka liječenja.

Ukoliko se neophodno medicinsko ispitivanje ili liječenje ne može obaviti u ugovornim zdravstvenim ustanovama, Stručni tim Kantonalne bolnice može utvrditi i neku drugu zdravstvenu ustanovu na području BiH u kojoj se može obaviti potrebno ispitivanje ili liječenje i u koju je potrebno uputiti osigurano lice. Upućivanje na liječenje u ovim slučajevima Ljekarska komisija Zavoda izvršit će u skladu sa odredbama međukantonalnog i  međuentitetskog sporazuma, a po predhodno pribavljenom pisanom izjašnjenju ugovornih zdavstvenih ustanova da nisu u mogućnosti pružiti traženu zdravstvenu uslugu.

Na osnovu Stručnog mišljenja konzilija doktora medicine Kantonalne bolnice izabrani /porodični doktor medicine iz Doma zdravlja prema mjestu prebivališta osiguranog lica koje se upućuje na liječenje popunjava uputnicu za liječenje-medicinsko ispitivanje, te kompletiran zahtjev sa svom potrebnom medicinskom dokumentacijom proslijeđuje Ljekarskoj komisiji Zavoda na odlučivanje, odnosno davanje saglasnosti.

Po primitku uputnice sa saglasnošću Ljekarske komisije Zavoda, izabrani/porodični doktor medicine u nadležnom Domu zdravlja obavezan je utvrditi datum prijema osiguranog lica u dogovoru sa ovlaštenim licem zdravstvene ustanove u koju se osiguranik upućuje na liječenje.

Ukoliko ljekarska komisija Zavoda uskrati saglasnost za liječenje u zdravstvenim ustanovama van područja kantona, osigurano lice ima pravo u roku od 8 dana od dana izdavanja saglasnosti podnijeti zahtjev nadležnoj poslovnici Zavoda po mjestu prebivališta za izradu prvostepenog rješenja, na koje osigurano lice ima pravo žalbe drugostepenoj Ljekarskoj komisiji za prava osiguranih lica Zavoda.

NADOKNADA TROŠKOVA

Osigurano lice koje je lično platilo korištenu zdravstevnu zaštitu u zdravstevnim ustanovamn van Unsko-sanskog kantona ima pravo na nadoknadu troškova od Zavod a zdravstevnog osiguranja u sljedećim slučajevima:

  • ako je osigurano lice koristilo zdravstvenu zaštitu kao hitan slučaj,
  • ako je osigurano lice upućeno na liječenje u zdravstvenu ustanovu van kantona a naplaćene su mu zdravstvene usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U gore navednim slučajevima osigurano lice ima pravo i na nadoknadu troškova za plaćene lijekove koji se nalaze na listama iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Zahtjev za nadoknadu troškova podnosi se u nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja po mjestu prebivališta osiguranog lica u roku 60 dana od dana plaćanja računa za  korištenu zdravstvenu zaštitu.

Uz zahtjev se obavezno prilaže medicinska dokumentacija kojom se dokazuje da je korištena zdravstvena zaštita te original račun o naplaćenoj zdravstvenoj zaštiti sa dokazom o uplati.

– ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSIGURANIH LICA ZAVODA VAN PODRUČJA UNSKO-SANSKOG KANTONA I U INOSTRANSTVU

 – ZAHTJEV ZA LIJEČENJE VAN KANTONA