Korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu

KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE INO OSIGURANIKA

Osobe koje su zdravstveno osigurane u inostranstvu, za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini imaju pravo na korištenje hitne zdravstvene zaštite. Način korištenja zdravstvene zaštite i obim prava ovise o državi iz koje osoba dolazi odnosno da li je Bosna i Hercegovina s državom prebivališta osobe sklopila ugovor o socijalnom osiguranju ili takav ugovor nije sklopljen. Ukoliko postoji sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, osiguranici države ugovrnice zdravstvenu zaštitu koriste na osnovu potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite koju im je izdao njihov nosioc osiguranja prije dolazka u BiH.

Kako bi u slučaju potrebe inostrani osiguranici nesmetano koristili zdravstvene usluge, potrebno je da po dolasku u mjesto boravka u najbližoj poslovnici zdravstvenog osiguranja, predaju potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite (dvojezični obrazac koji je izdao inostrani nosioc osiguranja) te istu zamijene za bolesnički list.

Predočenjem bolesničkog lista mogu se koristiti zdravstvene usluge kod svakog ugovornog doktora i svake ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda u obimu predviđenom ugovorom o socijalnom osiguranja s državom iz koje osiguranik dolazi.

U slučaju kada inostrani osiguranik ne posjeduje potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite, a kao hitan slučaj bude primljen na stacionarno liječenje, poslovnica zdravstvenog osiguranja će po zahtjevu zdravstvene ustanove u kojoj se nalazi na liječenju zatražiti naknadno izdavanje potvrde/dvojezičnog obrazca od nadležnog nosioca zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko se potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini ne pribavi do završetka liječenja zdravstvena ustanova može naplatiti troškove korisniku lično.

OSTVARIVANJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ČLANOVA PORODICE INOSTRANIH PENZIONERA I ZAPOSLENIH U INOSTRANSTVU

Ugovorima o socijalnom osiguranju koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa državama ugovornica se osigurava i zdravstvena zaštita penzionera jedne države ugovornice i njihovih članova porodice koji imaju stalno prebivalište u drugoj državi ugovornici kao i zdravstveno osiguranje članova porodice radnika za vrijeme rada u jednoj od država ugovornica.

Ova lica ostvaruju zdravstvenu zaštitu u punom obimu a na osnovu prijave na zdravstveno osiguranje koju izdaje nadležni nosioc zdravstvenog osiguranja matične države.

Po osnovu dostavljene prijave na zdravstvenog osiguranje inostranog nosioca osiguranja lica zaposlenih u inostranstvu ili inostranog penzionera za članove njihovih porodica koji imaju prebivalište na području Unsko-sanskog kantona, nadležna Poslovnica zdravstvenog osiguranja provodi prijavu i izdaje zdravstvenu legitimaciju za članove porodice s prebivalištem na području Unsko-sanskog kantona. Članovi porodice zaposlenih u inostrastvu i inostranih penzionera, po osnovu gore navedene prijave, imaju pravo na punu zdravstvenu zaštitu u BiH.

OSTVARIVANJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KORISNIKA BOSANSKOHERCEGOVAČKE PENZIJE U DRŽAVI UGOVORNICI PRILIKOM PROMJENE MJESTA PREBIVALIŠTA

Osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona koja su ostvarila pravo na penziju po bosanskohercegovačkim propisama ili imaju većinski staž osiguranja u BiH na području Unsko-sanskog kantona, kada  promjenu mjesto prebivališta i stalno se nastane u nekoj od država ugovornica, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a kod kojeg su bili osigurani.

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, izdaje prijavu na zdravstveno osiguranje u  državu ugovornicu u kojoj je osigurano lice nastanjeno, a na osnovu sljedeće dokumentacije:

  • kopija odjave prebivališta iz Bosne i Hercegovine-sa područja Unsko-Sanskog kantona;
  • kopija prijave prebivališta u državi ugovornici i uvjerenje od nadležnog inostranog MUP o prijavi adrese boravka;
  • kopija osobne/lične iskaznice države novog prebivališta;
  • kopija izvornog rješenje o penzionisanju u BiH (s područja Unsko-Sanskog kantona) ili potvrda PIO-a Federacije BiH (u kojoj stoji mjesto zadnjeg zaposlenja);
  • kopija zadnjeg čeka o penziji –koji mora pokazivati da osiguranik prima penziju u državi novog prebivališta (ukoliko osiguranik nije prebacio isplatu penzije iz Federacije BiH obavezan je isto uraditi na način da podnese zahtjev PIO-u Bihać). Navedeno je neophodno radi odjave sa zdravstvenog osiguranja u BiH;
  • obrazac zahtjeva prijave u državu novog prebivališta (izdaje nadležni inostrani nosioc osiguranja);
  • dokaz da ne ostvaruje zdravstvenu zaštitu po nekom drugom osnovu (da ne posjeduje penziju druge države, da nije u radom odnosu u državi novog prebivališta, i sl.)

Po osnovu izdate prijave na gore navedeni način bosanskohercegovački penzioneri ostvaruju pravo na punu zdravstvenu zaštitu u državi novog prebivališta.

KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA VRIJEME PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU

Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu regulirana je Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 31/02). Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u inostranstvu, kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava. (LINK: PRAVILNIK)

Članovima 4. i 5. navedenog Pravilnika utvrđeno je da: ..zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.

Potvrda/dvojezični obrazac obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu.

Osigurana lica sa zahtjevom za izdavanje navedene potvrde se obraćaju nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, po mjestu prebivališta. (PRILOG: zahtjev)

Potvrda se može izdati samo ukoliko osigurano lice ne boluje od akutnih oboljenja ili od hroničnog oboljenja koje zahtijeva duže liječenje i stalan nadzor doktora medicin, a što se dokazuje ocjenom zdravstvenog stanja osiguranog lica od strane izabranog doktora medicine na osnovu neposrednog ljekarskog pregleda, potrebne laboratorijske i RTG dijagnostige te drugih medicinskih nalaza iz kojih se može pouzdano utvrditi zdravstveno stanje osiguranog lica. (PRILOG: Obrazac ocjene zdravstvenog stanja).

Gore navedena potvrda se može izdati na 30 dana u toku jedne kalendarske godine i koristi  se samo za hitnu medicinsku pomoć.

Dvojezični obrazac, odnosno Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, može se izdati i naknadno u skladu sa potpisanim ugovorima o socijalnom osiguranju, a na zahtjev inostranog nositelja socijalnog osiguranja  u slučaju da je osigurano lice hitno primljeno na liječenje u zdravstvenu ustanovu u inostranstvu.

O naknadnom izdavanju potvrde/dvojezičnog obrazaca odlučuje  Ljekarska komisija Zavoda Unsko-sanskog kantona na osnovu zahtjeva inostranog nosioca osiguranja i dostavljene medicinske dokumentacije, te zdravstvenog kartona osiguranog lica.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKA I STUDENATA KOJI SE REDOVNO ŠKOLUJU U INOSTRANTSVU

Učenici/studenti za vrijeme redovnog školovanja u inostranstvu zdravstvenu zaštitu u državi školovanja koriste na osnovu  propisanih dvojezičnih obrazaca utvrđenih u skladu sa odredbama Ugovora o socijalnom osiguranju. Na osnovu potvrde o upisu u redovnu školsku/studijsku godinu, popunjenog obrazca ocjene zdravstvenog stanja učenika/studenta i podnešenog zahtjeva za izdavanje potrebne potvrde/dvojezićnog obrazaca  nadležna Poslovnica zdravstvenog osiguranja po mjestu prebivališta osiguranog lica izdaje potvrdu o pravu korištenja zdravstevene zaštite u inostranstvu na period trajanja školske/studijske godine i koristi se samo za hitnu medicinsku pomoć.

Pravo na upućivanje na liječenje u inostranstvu se ostvaruje u skladu sa odredbama pravilnika o uvjetima i postupku upućivanja na liječenje osiguranih lica na liječenje u inostranstvo.

Osigurano lice koje boluje od oboljenja za koje je od strane konzilija nekog od kliničkih centara u Federaciji BiH utvrđeno da se ne može liječiti u Federaciji BiH, ostvaruje pravo na nastavak liječenja u inostranstvu na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH Sarajevo.

Zahtjev za liječenje u inostranstvu podnosi konzilij Kliničkog centra u kojem se osigurano lice nalazi na liječenju uz navođenje prijedloga zdravstvene ustanove u inostranstvu u kojoj  je moguće obaviti uspješno liječenje koji proslijeđuje Stručnoj komisiji za upućivanje na liječenje u inostranstvo Zavoda zdravstvenog osiguranja i osiguranja Federacije BiH Sarajevo.

Stručna komisija razmatra zahtjev te donosi rješenje o upućivanju na liječenje u inostranstvo  kojim odobrava troškove liječenja, prevoz i smještaj za vrijeme boravka na liječenju u inostranstvu.

NADOKNADA TROŠKOVA KORIŠTENE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU

Osigurano lice Zavoda koje je koristilo zdravstvenu zaštitu u inostranstvu i lično platilo troškove zdravstvene zaštite, može podnijeti pismeni zahtjev nadležnoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja za nadoknadu navedenih troškova uz predočenje medicinske i računske dokumentacije s prijevodom na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, a u roku od 60 dana od dana završetka liječenja osiguranog lica ili plaćanja računa, i to u sljedećim slučajevima:

  • da je osigurano lice koristilo zdravstvenu zaštitu kao hitan slučaj;
  • da je osiguranom licu izdana potvrda, odnosno dvojezični obrazac kojim mu se omogućava korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu ali je lično platio troškove korištene zdravstvene zaštite.

U navedenim slučajevima Ljekarska komisija odlučuje i o naknadi troškova plaćenih lijekova ako se isti nalaze na Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Osigurana lica koja su koristila zdravstvenu zaštitu u inostranstvu mimo gore navedenih slučajeva, troškove korištene zdravstvene zaštite snose lično.

– PRAVILNIK O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZAVRIJEME BORAVKA U INOSTRANSTVU

 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRAVU NA KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU

– ODLUKA O KORIŠTENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE UČENIKA/STUDENATA ZA VRIJEM ŠKOLOVANJA U INOSTRANSTVU