Zdravstvena zaštita ino osiguranika

KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE INO OSIGURANIKA

Osobe koje su zdravstveno osigurane u inostranstvu, za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini imaju pravo na korištenje hitne zdravstvene zaštite. Način korištenja zdravstvene zaštite i obim prava ovise o državi iz koje osoba dolazi odnosno da li je Bosna i Hercegovina s državom prebivališta osobe sklopila ugovor o socijalnom osiguranju ili takav ugovor nije sklopljen. Ukoliko postoji sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, osiguranici države ugovrnice zdravstvenu zaštitu koriste na osnovu potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite koju im je izdao njihov nosioc osiguranja prije dolazka u BiH.

Kako bi u slučaju potrebe inostrani osiguranici nesmetano koristili zdravstvene usluge, potrebno je da po dolasku u mjesto boravka u najbližoj poslovnici zdravstvenog osiguranja, predaju potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite (dvojezični obrazac koji je izdao inostrani nosioc osiguranja) te istu zamijene za bolesnički list.

Predočenjem bolesničkog lista mogu se koristiti zdravstvene usluge kod svakog ugovornog doktora i svake ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda u obimu predviđenom ugovorom o socijalnom osiguranja s državom iz koje osiguranik dolazi.

U slučaju kada inostrani osiguranik ne posjeduje potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite, a kao hitan slučaj bude primljen na stacionarno liječenje, poslovnica zdravstvenog osiguranja će po zahtjevu zdravstvene ustanove u kojoj se nalazi na liječenju zatražiti naknadno izdavanje potvrde/dvojezičnog obrazca od nadležnog nosioca zdravstvenog osiguranja.

Ukoliko se potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini ne pribavi do završetka liječenja zdravstvena ustanova može naplatiti troškove korisniku lično.

OSTVARIVANJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ČLANOVA PORODICE INOSTRANIH PENZIONERA I ZAPOSLENIH U INOSTRANSTVU

Ugovorima o socijalnom osiguranju koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa državama ugovornica se osigurava i zdravstvena zaštita penzionera jedne države ugovornice i njihovih članova porodice koji imaju stalno prebivalište u drugoj državi ugovornici kao i zdravstveno osiguranje članova porodice radnika za vrijeme rada u jednoj od država ugovornica.

Ova lica ostvaruju zdravstvenu zaštitu u punom obimu a na osnovu prijave na zdravstveno osiguranje koju izdaje nadležni nosioc zdravstvenog osiguranja matične države.

Po osnovu dostavljene prijave na zdravstvenog osiguranje inostranog nosioca osiguranja lica zaposlenih u inostranstvu ili inostranog penzionera za članove njihovih porodica koji imaju prebivalište na području Unsko-sanskog kantona, nadležna Poslovnica zdravstvenog osiguranja provodi prijavu i izdaje zdravstvenu legitimaciju za članove porodice s prebivalištem na području Unsko-sanskog kantona. Članovi porodice zaposlenih u inostrastvu i inostranih penzionera, po osnovu gore navedene prijave, imaju pravo na punu zdravstvenu zaštitu u BiH.

OSTVARIVANJE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KORISNIKA BOSANSKOHERCEGOVAČKE PENZIJE U DRŽAVI UGOVORNICI PRILIKOM PROMJENE MJESTA PREBIVALIŠTA

Osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona koja su ostvarila pravo na penziju po bosanskohercegovačkim propisama ili imaju većinski staž osiguranja u BiH na području Unsko-sanskog kantona, kada  promjenu mjesto prebivališta i stalno se nastane u nekoj od država ugovornica, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a kod kojeg su bili osigurani.

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, izdaje prijavu na zdravstveno osiguranje u  državu ugovornicu u kojoj je osigurano lice nastanjeno, a na osnovu sljedeće dokumentacije:

  • kopija odjave prebivališta iz Bosne i Hercegovine-sa područja Unsko-Sanskog kantona;
  • kopija prijave prebivališta u državi ugovornici i uvjerenje od nadležnog inostranog MUP o prijavi adrese boravka;
  • kopija osobne/lične iskaznice države novog prebivališta;
  • kopija izvornog rješenje o penzionisanju u BiH (s područja Unsko-Sanskog kantona) ili potvrda PIO-a Federacije BiH (u kojoj stoji mjesto zadnjeg zaposlenja);
  • kopija zadnjeg čeka o penziji –koji mora pokazivati da osiguranik prima penziju u državi novog prebivališta (ukoliko osiguranik nije prebacio isplatu penzije iz Federacije BiH obavezan je isto uraditi na način da podnese zahtjev PIO-u Bihać). Navedeno je neophodno radi odjave sa zdravstvenog osiguranja u BiH;
  • obrazac zahtjeva prijave u državu novog prebivališta (izdaje nadležni inostrani nosioc osiguranja);
  • dokaz da ne ostvaruje zdravstvenu zaštitu po nekom drugom osnovu (da ne posjeduje penziju druge države, da nije u radom odnosu u državi novog prebivališta, i sl.)

Po osnovu izdate prijave na gore navedeni način bosanskohercegovački penzioneri ostvaruju pravo na punu zdravstvenu zaštitu u državi novog prebivališta.

– PRAVILNIK O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZAVRIJEME BORAVKA U INOSTRANSTVU

 – ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRAVU NA KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU