Osnivanje i Statut

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je osnovan Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj dana 12.06.1998. godine, kada su utvrđene mjere i radnje potrebne  za organiziranje i početak rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod), u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon).

Prema odredbama člana 99. Zakona  utvrđen je djelokrug rada zavoda zdravstvenog osiguranja koji je proširen Statutom Zavoda, kao i djelokrug rada vezan za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i druga pitanja koja su neophodna za poslovanje Zavoda.

 – DJELATNOST

Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona:

 • provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem,
 • planira i prikuplja novčana sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaća usluge zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima,
 • obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine se o zakonitom i blagovremenom ostavrivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa,
 • obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima,
 • određuje kriterije i način korištenja te visinu novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite van Kantona,
 • određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret Zavoda , način volarizacije osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja,
 • uečstvuje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje,
 • obavlja poslove obračuna dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa međunarodnim ugovorom o socijanom osiguranju,
 • provodi obavezno zdravstveno osiguranje prema ugovorima o socijanom osiguranju s drugim državam , uključujući i obračun troškova zdravstvene zaštite inozemnih nositelja,
 • pruža međunarodno pravnu pomoć u provedbi međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju,
 • provodi postupak naknade štete po osnovu člana 65. do 76. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH.
 • obavlja poslove u vezi sa ostarivanjem zdravstvene zaštite u inozemstvu ,
 • u saradnji sa Kantonalnim ministarstvom zdravstva obavlja nadzor i finansijsku kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u vezi sa zaključenim ugovorima za tekuću godinu,
 • obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležni organi kantona , odnosno organi Zavoda ,
 • uređuje ostala pitanja vezana za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • obavlja poslove vođenja evidencija, u oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja, a po potrebi uvodi dodatna statistička istraživanja od interesa za obavezno zdravstveno osiguranje,
 • obavlja poslove izrade izvještaja o provođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Kantona,
 • obavlja poslove u vezi sa izradom standarda i normativa obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • obavlja poslove izrade i distribucije svih potrebih obrazaca za zdravstveno osiguranje.