Upravni odbor

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zavodom zdravstvenog osiguranja upravlja Upravni odbor koji broji devet članova, a imenuje ga Vlada USK-a na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politike. Djelokrug rada Upravnog odbora Zavoda određen je u članu 103.  Zakona o zdravstvenom osiguranju, članu 26. Statuta Zavoda i  Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Upravni odbor ima sljedeće nadležnosti:

 • donosi Poslovnik o radu,
 • donosi odluke o zaključivanju ugovora Kantonalnog zavoda osiguranja sa zdravstvenim ustanovama o pužanju zdravstvenih usluga,
 • utvrđuje program djelatnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja i mjera za unapređivanje obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđuje politiku korištenja sredstava obaveznog zdravstvenog oiguranja, daje smernice za funkcionisanje, Stručne službe kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja radi pravilnog ostvarivanja prava osiguranih lica i racionalnog poslovanja,
 • donosi statut kantonalnog zavoda uz saglasnost zakonodavnog tijela kantona i druge opće akte za čije je donošenje ovlašten zakonom,
 • predlaže saglasno zakonu, stope doprinosa za obevzno zdravstveno osiguranje,
 • donosi plan rad Zavoda I Stručne službe – donosi financijski plan i usvaja završni račun,
 • daje saglasnost na opći akt o sistematizaciji poslova I radnih zadataka,
 • odlučuje o osiguranju dopunskih sredstava i o načinu pokrivanja eventualnih gubitaka nastalih u poslovanju,
 • pretresa godišnji izvještaj o radu kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i njegove Stručne službe,
 • razmatra izvještaj o kontroli vrste, obima i kvaliteta izvršenih zdravstvenih usluga,
 • provodi prošireno zdravstveno osiguranje ako je uvedeno odlukom zakonodavnog tijela kantona,
 • sarađuje sa drugim kantonalnim zavodima osiguranja, federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja i drugim organima i organizacijama u stvarima od zajedničkog interesa,
 • vrši i druge poslove za koje je ovlašten zakonom.