Refundacija bolovanja

Osiguraniku za vrijeme privremene spriječnosti za rad pripada naknada plaće u slučajevima, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu zakon) i Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na naknadu plaće odnosno novčanu naknadu, visini naknade plaće i najvišeg iznosa naknade koji se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za vrijeme privremene spriječenosti za rad osiguranika (u daljem tekstu pravilnik).

Naknadu plaće iz člana 42. tačke 1. i 2. Zakona obračunava i isplaćuje osiguraniku iz svojih sredstava pravno, odnosno fizičko lice – poslodavac u skladu sa članom 56, odnosno 57. Zakona, i to:

  • Za prva 42 dana privremene spriječnosti za rad, kao i za vrijeme dok se osiguranik nalazi na radu u inostranstvu na kojeg ga je uputilo pravno ili fizičko lice na teret poslodavca ako Zakonom nije drugačije propisano;
  • Od 43. dana privremene spriječnosti za rad nadalje – na teret sredstava Zavoda ako Zakonom nije drugačije propisano.

Osnovica za obračun naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad utvrđuje se kao satna. Osnovica za utvrđivanje naknade plaće je plaća osiguranika isplaćena u prethodnom mjesecu prije nastupanja slučaja na osnovu kojeg osiguranik stiče pravo na naknadu, odnosno plaća na koju je plaćen doprinos za zdravstveno osiguranje umanjena za zakonom propisane doprinose iz osnovice i poreze.

Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede, koja se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstevnog osiguranja, iznosi 80% od osnovice za naknadu, izuzev u slučajevima privremene spriječenosti za rad zbog bolesti i komplikacija prouzrokovanih trudnoćom i porođajem, i u slučajevima privremene spriječenosti za rad zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist drugog lica, kada se naknada plaće obračunava u visini 100% od osnovice za naknadu.

Pravo na naknadu plaće, odnosno novčanu naknadu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ima osiguranik kojem je privremena spriječenost za rad utvrđena u skladu s aktima Zavoda pod uslovom da je obaveznik uplate doprinosa izvršio obračun i uplatu svih dospjelih doprinosa za obavezno zdravstevno osiguranje u skladu sa Zakonom

Uz zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu naknade plaće zaposleniku potrebno je priložiti slijedeće:

  1. Nalaz, ocjenu i mišljenje izabranog-ovlaštenog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite odnosno ljekarske komisije Zavoda ako je ocjena dana po prigovoru,
  2. Dokaz o visini ostvarene plaće u mjesecu koji prethodi mjesecu početka privremene spriječenosti za rad osiguranika sa evidencionim listom,
  3. Dokaz o uplati svih dospjelih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom.

Zahtjev za povrat isplaćene naknade plaće, odnosno novčane naknade podnosi se poslovnicama Zavoda prema mjestu prebivališta osiguranika.