Neposredno učešće i premija

Učešće osigurana lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite plaćaju u vidu premije, umjesto plaćanja učešća za svaku pojedinačnu uslugu za koju je  odlukom utvrđen iznos neposrednog učešća. Osigurano lice Zavoda za koje obveznik obračuna i uplate doprinosa vrši redovnu uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i koje ima eLegitimaciju može izvršiti uplatu premije osiguranja u cijelosti  ili u ratama. Izuzetno, za novorođenu djecu i lica koja prvi put stječu  status osigurane osobe na području Unsko-sanskog kantona, a nakon isteka propisanog roka za plaćanje premije, može se uplatiti premija za tekuću godinu, ukoliko ispunjavaju uslove iz stava 1.ove tačke. Rok uplate premije za novorođenu djecu je 60 (šezdeset) dana od dana rođenja, a za lica koja prvi put stječu status osigurane osobe je 30 dana od momenta stjecanja statusa osiguranja.

 – OSIGURANA LICA KOJA UPLATE PREMIJU, KAO I OSIGURANA LICA KOJA SU OSLOBOĐENA OD NEPOSREDNOG UČEŠĆA U TROŠKOVIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, OSLOBOĐENA SU SUDJELOVANJA U TROŠKOVIMA PLAĆANJA SLJEDEĆIH USLUGA
– UPUTSTVO O NAČINU UPLATE I EVIDENTIRANJU PARTICIPACIJE, ODNOSNO PREMIJE OSIGURANJA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE OD PARTICIPACIJE U POSTUPKU OSTVARIVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU UNSKO – SANSKOG KANTONA
– IZMJENE I DOPUNE UPUTSTVA O NAČINU UPLATE I EVIDENTIRANJU PARTICIPACIJE, ODNOSNO PREMIJE OSIGURANJA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE OD PARTICIPACIJE U POSTUPKU OSTVARIVANJA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA
– PREMIJA SE MOŽE UPLATITI NA SLJEDEĆE NAČINE
ODLUKA O NEPOSREDNOM UČEŠĆU
– IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O NEPOSREDNOM UČEŠĆU