Osnovi osiguranja

Status osiguranika imaju slijedeća lica:

 • zaposlena lica (u preduzećima, ustanovama, kod pravnog ili fizičkog lica, međunarodnim organizacijama, konzularnim ili diplomatskim predstavništvima, zemljoradnici),
 • korisnici penzija,
 • nezaposlena lica pod uslovima iz Zakona,
 • lica kojima je priznato svojstvo RVI, demobilisanog borca, civilnog invalida odnosno status porodice šehida i poginulih boraca saglasno pozitivnom propisu
 • lica koja su korisnici prava iz Zakona o socijalnoj zaštiti,
 • lica koja u skladu sa članom 27. Zakona sami plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje.

Članovi porodice osiguranika su:

 • supružnik (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku i porodici),
 • djeca (rođena u braku, van braka, usvojena ili pastorčad) i druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik izdržava,
 • roditelj (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih izdržava,
 • unuci, braća, sestre, djed i baka ako su nesposobni za samostalni život i rad i ako nemaju sredstava za izdržavanje, pa ih osiguranik izdržava.

Prijava na zdravstveno osiguranje

Prijavu na zdravstveno osiguranje za nosioce osiguranja vrši obveznik uplate doprinosa prema mjestu boravišta ili prebivališta, i to:

 • za osobe u radnom odnosu – poslodavac;
 • za penzionere – Fond PIO/MIO;
 • osobe na socijalnoj zaštiti – nadležni Centar za socijalni rad;
 • nezaposlena lica – nadležna Služba za zapošljavanje).

Obveznik uplate doprinosa podnosi potpisanu prijavu za upis u Jedinstveni sistem u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. 

Prijava za zaposlena lica vrši se na obascu JS 3100 koji se predaje nadležnoj Poreskoj upravi prema mjestu prebivališta nosioca osiguranja. Obrazac se nalazi na web stranici Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine.

Za članove porodice nosioca obaveznog zdravstvenog osiguranja vrši obveznik uplate doprinosa na obrascu ZO3 (promjena u toku osiguranja) i isti se predaje u nadležnu poslovnicu zavoda zdravstvenog osiguranja prema mjestu boravišta ili prebivališta.