Osiguranik - prava i obaveze

Šta je obavezno zdravstveno osiguranje?

Obavezno zdravstveno osiguranje je dio socijalnog osiguranja građana koji čini jedinstven sistem u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druge oblike osiguranja na način koji je utvrđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02 i 70/08)(u daljem tekstu: Zakon) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona.

Ko ima pravo na obavezno zdravstveno osiguranje?

Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po Zakonu o zdravstvenom osiguranju imaju lica u radnom odnosu i druga lica koja vrše određene djelatnosti ili imaju određeno svojstvo, a obuhvaćena su ovim zakonom.

Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje imaju i članovi porodice osiguranika.

Članovi porodice osiguranika stječu prava na obavezno zdravstveno osiguranje po osnovu zakona, pod uvjetom da isto pravo ne ostvaruju po osnovu radnog odnosa ili obavljanja privredne ili neprivredne djelatnosti ličnim radom, odnosno poljoprivrednom djelatnošću.

Ko su osiguranici?

Pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja mogu ostvarivati samo lica kojima je prema odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i općih akata Zavoda utvrđen status osiguranog lica u Zavodu. Osigurana lica su:

  • osiguranici,
  • članovi porodice osiguranika,
  • lica osigurana u određenim okolnostima.

Prava Osiguranika

U okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima Zavoda osiguravaju se slijedeća prava:

  • zdravstvena zaštita – osiguranicima, kao i članovima porodice osiguranika koji su prijavljeni na zdravstveno osiguranje
  • naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad
  • lijekovi sa Liste lijekova koji se  mogu propisivati i izdavati na teret obaveznog zdravstevnog osiguranja
  • ortopedska pomagala
  • druga prava utvrđena ovim Zakonom i osnovnim paketom zdravstvenih prava.