Ortopedska pomagala

Osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona imaju pravo na ortopedska i druga pomagala i endoproteze utvrđena u Listi pomagala. U medicinski indiciranim slučajevima ovlašteni ljekar predlaže nabavku ili izradu pomagala sa Liste, na propisanom obrazcu. Prijedlog za nabavku ili izradu pomagala se ovjerava u mjesno nadležnoj poslovnici u roku od 30 dana. Nabavka ili izrada pomagala se vrši kod ugovornih isporučitelja.

– AKTIVNA LISTA ORTOPEDSKIH POMAGALA