Odjeljenje za opšte i pravne poslove

 U  ovom odjeljenju  se obavljaju slijedeći poslovi:

 • Praćenje propisa koji regulišu prava osiguranih lica,
 • Prijem stranaka i pružanje stručne i pravne pomoći u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja,
 • Vođenje računa o pravilnoj primjeni i ostvarivanju prava na lijekove i ortopedska pomagala,
 • Vrši se koordinacija i daju uputstva u cilju jednoobraznog postupanja poslovnica Zavoda u rješavanju o pravima na liječenje,ortopedska pomagala i zdravstveno osguranje,
 • Pružaju stručna uputstva i mišljenje o primjeni prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • Pripremanje odgovora i pojašnjenja po zahtjevima osiguranih lica,pravnih lica i organa uprave i vlasti,
 • Predlaganje  pripreme i izmjene općih akata Zavoda i podzakonskih propisa kojima se uređuju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • Vođenje drugostepenog postupka,
 • Učestvovanje u radu posebno formiranih komisija i timova radi rješavanja određenih pitanja iz djelatnosti Zavoda,
 • Učestvovanje u radu komisije za javne nabavke,
 • Priprema i izrada izvještaja o vođenju postupaka i predmeta iz svog opisa posla,
 • Rad na pripremi tužbi i odgovora na iste,
 • Kompletiranje predmeta u parničnim i upravnim sporovima u kojima je Zavod stranka u postupku,
 • Po ovlaštenju direktora Zastupanje i organiziranje zastupanja Zavoda pred sudovima i drugim organima,
 • Nadzor u pripremi i izradi ugovora Zavoda,
 • Učestvovanje u postupcima ugovaranja usluga zdravstvene zaštite,
 • Vođenje i koordiniranje poslova iz domena posebnih programa zdravstvene zaštite koji se finansiraju iz sredstava Zavoda,
 • Rješavanje o pravima proizašlih iz posebnih programa,
 • Učestvuje u izradi svih ugovora u kojima je Zavod ugovorna strana,
 • Vođenje odgovarajuće evidencije sudskih predmeta i drugih neophodnih evidencija iz te oblasti,
 • Praćenje zakonskih promjena o organizovanju Zavoda i obavljanje poslova sudske registracije,
 • Izrada nacrta, prijedloga i prečišćnih tekstova općih akata Zavoda,
 • Priprema nacrta pojedinačnih akata Zavoda i rješenja koja se odnose na rad Zavoda,
 • Obrada prijedloga, mišljenja, zaključaka i odluka iz djelokruga rada Zavoda,
 • Priprema plana i programa javnih nabavki na osnovu plana i programa rada Zavoda i odluka, direktora i Upravnog odbora,
 • Provedba postupaka nabavki roba, usluga i vršenja radova,
 • Praćenje i analiza kretanja na tržištu roba, usluga i radova značajnih za rad Zavoda,
 • Stručno-administrativni poslovi vezani za radne odnose, čuvanje personalnih dosjea i radnih knjižica zaposlenika Zavoda,
 • Stara se o provođenju politike stručnog osposobljavanja i usavršavanja kadrova
 • Poslovi arhiviranja dokumentacije,
 • Održavanje higijene poslovnih i okolnih prostorija,
 • Učešće u postupku javnih nabavki,
 • Saradnja sa nadležnim državnim, federalnim i kantonalnim općinskim institucijama i njihovim tijelima i drugim resorima u poslovima iz djelokruga rada Odjeljenja,
 • Vodi poslove regresa po kompletiranim predmetima,
 • Priprema i organizacija rada Upravnog odbora,
 • Obezbjeđuje protivpožarnu zaštitu u objektima Zavoda,
 • Organizacija informativnog sistema,
 • Uspostavlja i održava telefonske veze u internom i telefonskom prometu,
 • Obezbjeđivanje kvalitetne usluge u kafe kuhinji,
 • Obezbjeđivanje efikasne dostave pošte,
 • Drugi poslovi iz djelokruga rada odjeljenja.