Odjeljenje za nabavke i informatičke poslove

U okviru ovog Odjeljenja obavljaju se svi poslovni procesi i aktivnosti koji se odnose na:

 • vođenje postupaka nabavki i provođenje procedura propisanih Zakonom o javnim nabavkama BiH, a u skladu s utvrđenim potrebama i obavezama Zavoda.
 • brigu i o informacionom sistemu Zavoda, implementiranim bazama podataka osiguranih lica, funkcionisanju softverskih rješenja, adekvatnoj snabdjevenosti i funkcionisanju potrebnih hardverskih jedinica i informatičke opreme, te učestvuje u procesu informatizacije u zdravstvu u Unsko-sanskom kantonu i vrši stručnu i tehničku informatičku podršku u radu svih organizacionih jedinica Zavoda. Nadležnosti i obaveze Odjeljenja za nabavke i informatičke poslove izvršavaju se provođenjem slijedećih poslova i aktivnosti:
 1. Priprema i izrada Plana nabavki, u saradnji sa drugim organizacionim jedinicama, te praćenje i provođenje njegove realizacije;
 2. Priprema tenderske dokumentacije i druge dokumentacije vezane za provođenje postupaka javnih nabavki;
 3. Vođenje postupaka javnih nabavki za potrebe Zavoda, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, te saradnja sa komisijama za javne nabavke;
 4. Praćenje i analiza kretanja na tržištu roba, usluga i radova značajnih za rad Zavoda;
 5. Objava obavještenja o nabavci u elektronskom sistemu javnih nabavki i službenim glasnicima, u skladu s odredbama Zakona o javnim nabavkama;
 6. Objava odluka, izvještaja i druge dokumentacije na web stranici Zavoda, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama;
 7. Izrada izvještaja o provedenim postupcima javnih nabavki;
 8. Vođenje evidencije zaključenih ugovora sa dobavljačima i izdavanje potvrda o uredno izvršenim ugovorima;
 9. Izrada izjašnjenja na žalbu ili odgovora na žalbu u postupcima javnih nabavki;
 10. Procjena potreba, zaprimanje i izdavanje kancelarijskog i potrošnog materijala po potrebama organizacionih jedinica Zavoda;
 11. Učešće u pripremi prijedloga okvirnih sporazuma i ugovora;
 12. Praćenje i provođenje propisa iz oblasti javnih nabavki;
 13. Saradnja sa nadležnim institucijama, organima i subjektima u poslovima iz djelokruga rada Odjeljenja;
 14. Uspostava, upravljanje, održavanje, razvoj i zaštita informaciono-komunikacione infrastrukture Zavoda;
 15. Uvođenje, primjena i kontrola mjera  zaštite, sigurnosti i integriteta podataka i informacionog sistema;
 16. Administracija mreža, baza podataka i aplikacija;
 17. Učešće u procesu nabavke računarske opreme (hardver, softver i informatičke usluge);
 18. Održavanje i ažuriranje web stranice Zavoda i mail servera;
 19. Učešće u planiranju i razvoju jedinstvenog zdravstvenog informacionog sistema USK-a;
 20. Učešće u donošenju i praćenju provedbe podzakonskih akata koji se odnose na informacione tehnologije;
 21. Usklađivanje aktivnosti sa eksternim informatičkim kućama angažovanim na održavanju informacionih podsistema – aplikativnog softvera, mrežne infrastrukture, mail-servera i računarske opreme;
 22. Upravljanje održavanjem računarske opreme, mrežne infrastrukture i licencama sistemskog softvera i davanje prijedloga za nabavku nove opreme i licenci;
 23. Rješavanje softverskih i hardverskih problema i pružanje pomoći zaposlenim u Zavodu vezano za informatičke resurse, te obavljanje svih drugih aktivnosti vezano za informatičku podršku, hardverska, softverska i korisnička podrška;
 24. Usklađivanje aktivnosti sa ostalim službama Zavoda  vezano za korištenje informacionih tehnologija;
 25. Ostali poslovi vezani za primjenu, unaprijedenje i održavanje informacionih tehnologija;
 26. Drugi poslovi koji se posebnim aktom stave u djelokrug rada Odjeljenja.