Lista lijekova

Osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona ostvaruju pravo na lijekove koji se nalaze na Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona.

Sadržaj Liste lijekova, medicinske indikacije i visina učešća Zavoda u cijeni lijeka utvrđena je Odlukom o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona  (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj 8/22 i 18/22).

Lijekove sa Liste lijekova, putem elektronskog recepta propisuju ovlašteni doktori medicine, odnosno stomatologije u ugovornim zdravstvenim ustanovama, ovlašteni doktori specijalisti zaposleni u službama domova zdravlja za zdravstvenu zaštitu djece, školske djece i studenata, žena i pneumoftiziološku zaštitu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Na recept se može propisati samo lijek sa Liste lijekova

Na jedan recept se može propisati samo jedan lijek.

Propisani lijekovi sa Liste lijekova se mogu podići u svim ugovornim apotekama Zavoda na području Unsko-sanskog kantona. Za podizanje propisanih lijekova potrebno je da osigurano lice posjeduje elektronsku zdravstvenu legitimaciju.

Pod ugovornim apotekama smatraju se zdravstvene ustanove, private zdravstvene ustanove i private apoteke čija je djelatnost izdavanje lijekova na recept i koje su registrirane za obavljenje te djelatnosti, a sa kojima je Zavod zaključio ugovor.

 – AKTIVNA A LISTA LIJEKOVA
 – AKTIVNA B LISTA LIJEKOVA