Liječenje u inostranstvu

KORIŠTENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA VRIJEME PRIVREMENOG BORAVKA U INOSTRANSTVU

Mogućnost korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu regulirana je Pravilnikom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 31/02). Navedenim Pravilnikom utvrđene su kategorije osiguranika koje imaju pravo na zdravstvenu zaštitu za vrijeme boravka u inostranstvu, kao i uvjeti za utvrđivanje ovog prava. (LINK: PRAVILNIK)

Članovima 4. i 5. navedenog Pravilnika utvrđeno je da: ..zdravstvenu zaštitu u inostranstvu osigurana lica mogu koristiti na teret kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja samo ukoliko im je prije odlaska u inostranstvo izdat odgovarajući dvojezični obrazac, odnosno potvrda za korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu.

Potvrda/dvojezični obrazac obavezno sadrži podatke u kojim slučajevima, u kojem obimu i za koji period osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu u inozemstvu.

Osigurana lica sa zahtjevom za izdavanje navedene potvrde se obraćaju nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, po mjestu prebivališta. (PRILOG: zahtjev)

Potvrda se može izdati samo ukoliko osigurano lice ne boluje od akutnih oboljenja ili od hroničnog oboljenja koje zahtijeva duže liječenje i stalan nadzor doktora medicin, a što se dokazuje ocjenom zdravstvenog stanja osiguranog lica od strane izabranog doktora medicine na osnovu neposrednog ljekarskog pregleda, potrebne laboratorijske i RTG dijagnostige te drugih medicinskih nalaza iz kojih se može pouzdano utvrditi zdravstveno stanje osiguranog lica. (PRILOG: Obrazac ocjene zdravstvenog stanja).

Gore navedena potvrda se može izdati na 30 dana u toku jedne kalendarske godine i koristi  se samo za hitnu medicinsku pomoć.

Dvojezični obrazac, odnosno Potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, može se izdati i naknadno u skladu sa potpisanim ugovorima o socijalnom osiguranju, a na zahtjev inostranog nositelja socijalnog osiguranja  u slučaju da je osigurano lice hitno primljeno na liječenje u zdravstvenu ustanovu u inostranstvu.

O naknadnom izdavanju potvrde/dvojezičnog obrazaca odlučuje  Ljekarska komisija Zavoda Unsko-sanskog kantona na osnovu zahtjeva inostranog nosioca osiguranja i dostavljene medicinske dokumentacije, te zdravstvenog kartona osiguranog lica.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKA I STUDENATA KOJI SE REDOVNO ŠKOLUJU U INOSTRANTSVU

Učenici/studenti za vrijeme redovnog školovanja u inostranstvu zdravstvenu zaštitu u državi školovanja koriste na osnovu  propisanih dvojezičnih obrazaca utvrđenih u skladu sa odredbama Ugovora o socijalnom osiguranju. Na osnovu potvrde o upisu u redovnu školsku/studijsku godinu, popunjenog obrazca ocjene zdravstvenog stanja učenika/studenta i podnešenog zahtjeva za izdavanje potrebne potvrde/dvojezićnog obrazaca  nadležna Poslovnica zdravstvenog osiguranja po mjestu prebivališta osiguranog lica izdaje potvrdu o pravu korištenja zdravstevene zaštite u inostranstvu na period trajanja školske/studijske godine i koristi se samo za hitnu medicinsku pomoć.

Pravo na upućivanje na liječenje u inostranstvu se ostvaruje u skladu sa odredbama pravilnika o uvjetima i postupku upućivanja na liječenje osiguranih lica na liječenje u inostranstvo.

Osigurano lice koje boluje od oboljenja za koje je od strane konzilija nekog od kliničkih centara u Federaciji BiH utvrđeno da se ne može liječiti u Federaciji BiH, ostvaruje pravo na nastavak liječenja u inostranstvu na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH Sarajevo.

Zahtjev za liječenje u inostranstvu podnosi konzilij Kliničkog centra u kojem se osigurano lice nalazi na liječenju uz navođenje prijedloga zdravstvene ustanove u inostranstvu u kojoj  je moguće obaviti uspješno liječenje koji proslijeđuje Stručnoj komisiji za upućivanje na liječenje u inostranstvo Zavoda zdravstvenog osiguranja i osiguranja Federacije BiH Sarajevo.

Stručna komisija razmatra zahtjev te donosi rješenje o upućivanju na liječenje u inostranstvo  kojim odobrava troškove liječenja, prevoz i smještaj za vrijeme boravka na liječenju u inostranstvu.

NADOKNADA TROŠKOVA KORIŠTENE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U INOSTRANSTVU

Osigurano lice Zavoda koje je koristilo zdravstvenu zaštitu u inostranstvu i lično platilo troškove zdravstvene zaštite, može podnijeti pismeni zahtjev nadležnoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja za nadoknadu navedenih troškova uz predočenje medicinske i računske dokumentacije s prijevodom na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, a u roku od 60 dana od dana završetka liječenja osiguranog lica ili plaćanja računa, i to u sljedećim slučajevima:

  • da je osigurano lice koristilo zdravstvenu zaštitu kao hitan slučaj;
  • da je osiguranom licu izdana potvrda, odnosno dvojezični obrazac kojim mu se omogućava korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu ali je lično platio troškove korištene zdravstvene zaštite.

U navedenim slučajevima Ljekarska komisija odlučuje i o naknadi troškova plaćenih lijekova ako se isti nalaze na Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Osigurana lica koja su koristila zdravstvenu zaštitu u inostranstvu mimo gore navedenih slučajeva, troškove korištene zdravstvene zaštite snose lično.

– ODLUKA O KORIŠTENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE UČENIKA/STUDENATA ZA VRIJEM ŠKOLOVANJA U INOSTRANSTVU