Doprinosi

Doprinosi za obavezna osiguranja prema Zakonu o doprinosima Federacije BiH su:

 1. za penzijsko i invalidsko osiguranje:
  1.1. doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje,
  1.2. dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, za staž osiguranja koji se računa sa povećanim trajanjem;
 2. za osnovno zdravstveno osiguranje;
 3. za osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Doprinosi se obračunavaju i plaćaju:

 1. iz ličnih primanja i drugih prihoda osiguranika;
 2. na isplaćena lična primanja na teret poslodavca;
 3. iz drugih izvora, koje obezbjeđuju obveznici obračunava-nja i uplate doprinosa u skladu sa propisima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti.

Obveznik uplate doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje je:

 • pravno ili fizičko lice – rezident Federacije, koje zapošljava zaposlenike, za zaposlenike u radnom odnosu i s njima izjednačene osiguranike;
 • fizičko lice – rezident Federacije koja samostalno obavlja privrednu, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje u skladu sa propisima o porezu na dohodak.
 • fizičko lice – nerezident Federacije, koje na teritoriji Federacije samostalno obavlja privrednu, profesionalnu ili drugu djelatnost kao osnovno zanimanje u skladu sa propisima o porezu na dohodak;
 • fizičko lice koje se bavi poljoprivredom i šumarstvom kao jedinim ili glavnim zanimanjem;
 • trgovac pojedinac čija je samostalna djelatnost upisana u registar kod nadležnog organa;
 • pravno ili fizičko lice, isplatilac primanja na osnovu drugih vrsta samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada.

Plaća je novčano i svako drugo primanje, bez obzira na oblik isplate, oporeziv prema propisima o porezu na dohodak, koji je na osnovu radnog odnosa poslodavac isplatio ili je bio dužan isplatiti zaposleniku prema odredbama Zakona o radu, kolektivnom ugovoru i drugim propisima iz oblasti rada, a sastoji se od doprinosa iz osnovice, poreza na dohodak i iznosa koji se isplaćuje zaposleniku sa tog osnova.

Prosječna plaća je prosječan iznos mjesečne plaće isplaćene po jednom zaposleniku u Federaciji u periodu januar – septembar tekuće godine, koji objavljuje Federalni zavod za statistiku, a sastoji se od iznosa doprinosa iz osnovice, poreza na dohodak i iznosa koji se isplaćuje zaposleniku i služi za utvrđivanje mjesečne osnovice i najniže mjesečne osnovice.

Osnovica za obračun doprinosa poduzetnika je množenik prosječne plaće i koeficijenta, prema propisima o porezu na dohodak.

Najviše stope doprinosa prema osnovici su:

 1. na teret obveznika doprinosa iz osnovice :

     – 17,00 % za penzijsko invalidsko osiguranje,

     – 12,50 % za osnovno zdravstveno osiguranje,

     – 1,50 % za osiguranje od nezaposlenosti;

 1. na teret poslodavca na osnovicu :

     – 6,00 % za penzijsko i invalidsko osiguranje,

     – 4,00 % za osnovno zdravstveno osiguranje,

     – 0,50 % za osiguranje od nezaposlenosti;

 1. na osnovicu, za dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i to:
  a) 2,00 % za osiguranike raspoređene na radno mjesto na kojem se 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 14 mjeseci staža,
  b) 3,00 % za osiguranike raspoređene na radno mjesto na kojem se 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 15 mjeseci staža,
  c) 6,00 % za osiguranike raspoređene na radno mjesto na kojem se 12 mjeseci efektivnog rada računa preko 15 mjeseci staža.

 Uplata doprinosa

Poslodavac – isplatilac plaće i drugih ličnih primanja, kao i fizička lica, doprinose iz osnovice i doprinose na osnovicu usmjeravaju u skladu sa propisima odnosno podzakonskim aktima donesenim na osnovu zakona odgovarajućem korisniku, odnosno korisnicima.

Uplata doprinosa vrši se u KM.

Doprinosi se uplaćuju po vrsti na propisane uplatne račune putem ovlaštenih organizacija za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa (OOPP).

Na iznose doprinosa obaveznog penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nezaposlenosti koji nisu plaćeni u propisanom roku plaća se kamata po stopi propisanoj Zakonom o visini stope kamate na javne prihode dnevno za svaki dan zakašnjenja.

Kontrolu obračuna i uplate doprinosa vrši Porezna uprava Federacije BiH.

Uplate doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje vrši se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja, otvorenog kod Unicredit banke, na broj : 338-500-22751661-53.

 – UPLATA DOPRINOSA