Biomedicinski potpomognuta oplodnja

U skladu sa odredbama Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom („Službene Novine F BiH“ broj: 59/18 i 44/22), biomedicinski potpomognuta oplodnja od 1.1.2023. godine prelazi u nadležnost Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, a financirati će se iz sredstava Proračuna FBiH putem namjenskog transfera. Realiziranje programa će otpočeti po usvajanju Proračuna FBiH i Financijskog plana zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2023. godinu od strane Parlamenta FBiH.

Članom 2. Pravilnika propisano je da pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju (u daljnjem tekstu: BMPO) iz sredstava budžeta Federacije, na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju „Transfera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje (u daljnjem tekstu: budžet Federacije), uz ispunjavanje uvjeta iz čl. 21. i 22. Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom („Službene novine Federacije BiH“, br. 59/18 i 44/22 – u daljnjem tekstu: Zakon), imaju punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac koji su u braku, odnosno u vanbračnoj zajednici i koji su u dobi koja omogućava obavljanje roditeljskih dužnosti, podizanje, odgoj i osposobljavanje djeteta za samostalan život, te uz kumulativno ispunjavanje sljedećih uvjeta:

    a) da par nema djece – izjava;

    b) nalazi doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva, kojim se potvrđuje:

 – da su provedeni postupci utvrđivanja uzroka neplodnosti ili smanjenja plodnosti u skladu sa Smjernicama za liječenje neplodnosti (u daljnjemtekstu: Smjernice) donesenim na osnovu člana 23. stav (3) Zakona,

 – da postoje indikacije za BMPO u skladu sa Smjernicama,

 – da su iscrpljene sve druge mogućnosti liječenja neplodnosti, ili kada hirurška, medikamentozna ili kombinirana terapija nije moguća ili nije uspješna,  

 – da je provedeno liječenje parova u skladu sa Smjernicama, – da su partneri informirani o BMPO u skladu sa članom 32. Zakona;

    c) da je obavljeno testiranje u partnerskoj donaciji u skladu sa Smjernicama, i to: anti-HIV-1 i anti-HIV-2, HbsAg i anti-HBc, anti-HCV (antitijela na hepatitis C) i sifilis – specifični ili nespecifični treponema test – laboratorijski nalaz;

    d) da je žena u dobi do navršene 42. godine života – kopija lične karte i

    e) izjava para o odabiru ovlaštene ugovorne zdravstvene ustanove za obavljanje BMPO u skladu sa stavom (2) člana 5. ovog pravilnika.

Izuzetno od navedenog, na prijedlog stručnog konzilija zdravstvene ustanove u kojoj se liječe bračni, odnosno vanbračni drugovi, a iz opravdanih zdravstvenih razloga, može se dati saglasnost na BMPO i ženi nakon navršene 42. godine života, a u skladu sa Smjernicama. Saglasno navedenom uz Zahtjev za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju je potrebno dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje naprijed navedenih uslova.

Federalni zavod ugovara pružanje usluga BMPO sa zdravstvenim ustanovama za obavljanje BMPO ovlaštenim u skladu sa Zakonom, a nakon provedenog postupka saglasno Zakonu o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, br. 39/14 i 59/22) i propisima donesenim na osnovu tog zakona. Lista ovlaštenih ugovornih zdravstvenih ustanova za BMPO za svaku fiskalnu godinu objavljuje se na internet stranici Federalnog zavoda.

Sve informacije o programu biomedicinski potpomognute oplodnje možete dobiti putem maila bmpo@zzofbih.ba .

– ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
– UPUTSTVO O RADU KOMISIJE OBAVJEŠTENJE
– UPUTSTVO O RADU KOMISIJE ZA IZDAVANJE POJEDINAČNIH SAGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE BIOMEDICINSKI  POTPOMOGNUTE OPLODNJE – ZAVOD  ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FBIH