Banjsko liječenje i rehabilitacija

Kriteriji za banjsko liječenje utvrđeni su Pravilnikom o kriterijima za upućivanje osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona na banjsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju.

Osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona imaju pravo na banjsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju u centrima za medicinsku rehabilitaciju sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona ima zaključe ugovore o pružanju ovih usluga. (link: ugovorne ustanove).

Osigurana lica mogu se uputiti na banjsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju uz pregled i preporuku od strane nadležnog ljekara specijaliste fizijatrije a nakon bolničkog tretmana na odjelima ortopedije, traumatologije, neurohirurgije, vaskularne hirurgije, plastične hirurgije, neurologije ili drugih kliničkih/bolničkih službi, te nakon teške neurološke bolesti, upalne reumatološke bolesti, kontraktura zgloba, kao i djeca sa mišićnom i neurološkom bolesti te bolestima koštanog sistema.

Osigurano lice može koristiti banjsko liječenje i medicinsku rehabilitaciju samo jedanput u toku 12 mjeseci po osnovu iste dijagnoze.

Radi ostvarivanja prava na banjsko liječenje odnosno medicinsku rehabilitaciju uz uputnicu, koju izdaje doktor porodične medicine, dostavlja se sljedeća dokumentacija:

  • dokaz o bolničkom tretmanu na odjelima ortopedije, traumatologije, neurohirurgije, kardiologije, kardiohirurgije, vaskularne hirurgije, plastične hirurgije, neurologije ili drugih kliničkih/bolničkih službi gdje se osigurano lice nalazilo na liječenju i gdje je indicirana potreba za banjskim liječenjem odnosno medicinskom rehabilitacijom kao nastavkom liječenja (otpusno pismo, i sl.);
  • dokaz o provedenom fizikalnom tretmanu (ambulantno ili stacionarno), ukoliko se zahtjeva od strane ordinirajućeg ljekara ili je traženo od strane Ljekarske komisije (nalaz i mišljenje, i sl);
  • nalaz/preporuka nadležnog ljekara specijaliste fizijatrije kojim se indicira banjsko liječenje, odnosno medicinska rehabilitacija.
  • Ostala medicinsku dokumentaciju kojom se dokazuje da nema kontraindikacija za banjsko liječenje, odnosno medicinsku rehabilitaciju (internistički nalaz, i sl.).

Dokumentacija koja se dostavlja na odlučivanje Ljekarskoj komisiji Zavoda za banjsko liječenje ne može biti starija od 3 mjeseca.

Izabrani/porodični ljekar prilikom pripreme i dostave dokumentacije Ljekarskoj komisiji za odobrenje banjskog liječenja  dužan je voditi računa o medicinskim indikacijama i kontraindikacijama za upućivanje na banjsko liječenje.

Osigurano lice nezadovoljno odlukom Ljekarske komisije podnosi zahtjev nadležnoj poslovnici Zavoda po mjestu prebivališta u roku od osam (8) dana od dana saznanja o odluci Ljekarske komisije, a radi donošenja prvostepenog rješenja na koje može uložiti žalbu drugostepenoj Ljekarskoj komisiji Zavoda za prava osiguranih lica.

– PRAVILNIK O KRITERIJIMA ZA UPUĆIVANJE OSIGURANIH LICA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA UNSKO-SANSKOG KANTONA NA BANJSKO LIJEČENJE I MEDICINSKU REHABILITACIJA