Elektronska zdravstvena legitimacija
Elektronska zdravstvena legitimacija (eLegitimacija) je kartica kojom je u potpunosti zamijenjena ranije korištena papirna zdravstvena knjižica. Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je proces zamjene papirnih zdravstvenih knjižica novim elektronskim zdravstvenim legitimacijama započeo 2017. godine.
Detaljno
Javni poziv
Svim osiguranim licima da izvrše izbor/promjenu doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite.
Detaljno
Previous
Next

Učešće osigurana lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite plaćaju u vidu premije, umjesto plaćanja učešća za svaku pojedinačnu uslugu za koju je odlukom utvrđen iznos neposrednog učešća.
Racun za uplatu premije: 3385002200716422

Novosti i obavijesti

Javni poziv

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim

Javni poziv

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim

Javni poziv

Za podnošenje prijava za zaključenje ugovora za nabavku i isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim

Ponovni javni poziv

Za učešće u programu sufinansiranja nabavke potrošnog materijala (kanila, šprica, aspiracioni sistemi i sterilne komprese)

Javni poziv

Za dostavu ponuda za realizaciju Programa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama van područja

Javni poziv

Za dostavu ponuda za pružanje usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije koje će se pružati u

Kontakt forma za primjedbe, pohvale i sugestije

037 222 971

Ulica 5 Korpusa broj 10, 77 000 Bihać

Email: info@zzousk.ba