Apoteke

Usluge izdavanja lijekova na recept obavljaju Apoteke na području USK-a, za koje je dobijena suglasnost ministra zdravstva i koje su ispunile uslove po objavljenom javnom pozivu. Zavod je zaključio ugovore o snabdijevanju sa lijekovima sa Liste lijekova sa ukupno 43 apoteke od kojih je 7 u državnom vlasništvu i 36 privatnih apoteka.