Obavezno zdravstveno osiguranje

Obavezno zdravstveno osiguranje i s tim u vezi ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja regulisano je Zakonom o zdravstvenom osiguranju («Službene novine Federacije BiH», broj 30/97 , 7/02, 70/08, 48/11) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona.

Obavezno zdravstveno osiguranje zasniva se na načelima uzajamnosti i solidarnosti osiguranika u okviru kantona, a može se zasnivati na načelima uzajamnosti i solidarnosti u okviru dva ili više kantona, odnosno Federacije, u slučajevima i pod uvjetima utvrđenim Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Prava i obaveze iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju lica kojima je prema odredbama Zakona i općih akata Zavoda utvrđen status osiguranog lica u Zavodu i mogu biti:

  • osiguranici,
  • članovi porodice osiguranika,
  • lica osigurana u određenim okolnostima.

Obaveznim zdravstvenim osiguranjem obezbjeđuje se osiguranicima:

  • zdravstvena zaštita,
  • naknada plaća,
  • naknade putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.

Članovima porodice osiguranika:

  • zdravstvena zaštita,
  • naknada putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.