Direktor

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać organizuje rad i poslovanje Zavoda , stara se o blagovremenom obezbjeđivanju financijskih sredstava potrebnih za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja, rukovodi radom Stručne službe i donosi stručna uputstva u cilju zakonitog, pravilnog i blagovremenog obavljanja poslova Zavoda, te se stara o pripremi akata i materijala iz djelokruga Zavoda zdravstvenog osiguranja, a koje razmatra i o njima odlučuje Upravni odbor.