četvrtak, 21 Februar 2013 13:49

Sklopljeni sporazumi

Written by 
Rate this item
(1 Vote)
Read 118508 times Last modified on petak, 01 Juli 2016 17:42
 
Upravni odbor

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zavodom zdravstvenog osiguranja upravlja Upravni odbor koji imenuje Vlada USK-a na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politike. Djelokrug i rad Upravnog odbora regulisan je Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Statutom Zavoda a to je:

 • donosi Poslovnik o radu,
 • donosi odluke o zaključivanju ugovora Kantonalnog zavoda osiguranja sa zdravstvenim ustanovama o pužanju zdravstvenih usluga,
 • utvrđuje program djelatnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja i mjera za unapređivanje obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđuje politiku korištenja sredstava obaveznog zdravstvenog oiguranja, daje smernice za funkcionisanje, Stručne službe kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja radi pravilnog ostvarivanja prava osiguranih lica i racionalnog poslovanja,
 • donosi statut kantonalnog zavoda uz saglasnost zakonodavnog tijela kantona i druge opće akte za čije je donošenje ovlašten zakonom,
 • predlaže saglasno zakonu, stope doprinosa za obevzno zdravstveno osiguranje,
 • donosi plan rad Zavoda I Stručne službe • donosi financijski plan i usvaja završni račun,
 • daje saglasnost na opći akt o sistematizaciji poslova I radnih zadataka,
 • odlučuje o osiguranju dopunskih sredstava i o načinu pokrivanja eventualnih gubitaka nastalih u poslovanju,
 • pretresa godišnji izvještaj o radu kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i njegove Stručne službe,
 • razmatra izvještaj o kontroli vrste, obima i kvaliteta izvršenih zdravstvenih usluga,
 • provodi prošireno zdravstveno osiguranje ako je uvedeno odlukom zakonodavnog tijela kantona,
 • sarađuje sa drugim kantonalnim zavodima osiguranja, federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja i drugim organima i organizacijama u stvarima od zajedničkog interesa,
 • vrši i druge poslove za koje je ovlašten zakonom.
 
Direktor

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać organizuje rad i poslovanje Zavoda , stara se o blagovremenom obezbjeđivanju financijskih sredstava potrebnih za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja, rukovodi radom Stručne službe i donosi stručna uputstva u cilju zakonitog, pravilnog i blagovremenog obavljanja poslova Zavoda, te se stara o pripremi akata i materijala iz djelokruga Zavoda zdravstvenog osiguranja, a koje razmatra i o njima odlučuje Upravni odbor.

 
Stručna služba

U skladu sa odredbom člana 97. Zakona o zdravstvenom osiguranju, osnovana je Stručna služba Zavoda, radi obavljanja stručnih administrativnih i drugih poslova Zavoda. Unutrašnja organizacija Stručne službe Zavoda utvrđena je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka. Navedenim Pravilnikom je utvrđeno da Stručna služba Zavoda obavlja svoje nadležnosti kako slijedi:

 • Nezavisni interni revizor,
 • Kabinet direktora,
 • Odjeljenje za pravne i opće poslove,
 • Odjeljenje za provođenje zdravstvenog osiguranja i analitičko planske poslove,
 • Odjeljenje za financijske i računovodstvene poslove,
 • i Poslovnice, kao samostalni odsjeci, na svim općinama USK-a.  

Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać obavlja poslove sprovođenja obaveznog zdravstvenog osiguaranja, normativno-pravne, upravno-pravne, analitičo-planske, financijsko-računovodstvene i druge administrativne poslove neophodne za što kvalitetnije sprovođenje regulativnih odredbi važećih zakona, podzakonskih akata i drugih propisa koji regulišu određene poslove i zadatke iz djelokruga Zavoda

 
Poslovnice

U sklopu Zavoda djeluje i osam poslovnica, odnosno na teritoriji svake općine po jedna sa određenim brojem zaposlenih shodno broju osiguranih lica po općinama. U Poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja vrši se izdavanje i ovjera zdravstvenih legitimacija, ovjera i evidentiranje ortopedskih, zubnoprotetskih nadomjestaka i drugih pomagala, prijem i evidentiranje te izdavanje obrazaca u vezi sa sprovođenjem međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, u dijelu koje se odnosi na zdravstveno osiguranje, obezbjeđuju se svi statistički podaci o osiguranim licima, izvršavaju i druga prava, obaveze i odgovornosti koji su zakonskim propisima i općim aktima Zavoda preneseni u djelokrug Poslovnica