srijeda, 20 Februar 2013 23:36

Ostvarivanje zdravstvenog osiguranja korisnika bosanskohercegovačke penzije/umirovine u državi ugovornici prilikom promjene mjesta prebivališta

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Ostvarivanje zdravstvenog osiguranja korisnika bosanskohercegovačke penzije/umirovine u državi ugovornici prilikom promjene mjesta prebivališta

     Ugovorima o socijalnom osiguranju koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa državama ugovornica se osigurava i zdravstvena zaštita penzionera jedne države ugovornice i njihovih članova porodice koji imaju stalno prebivalište u drugoj državi ugovornici i zdravstveno osiguranje članova porodice radnika za vrijeme rada u jednoj od država ugovornica.

     Ova lica ostvaruju zdravstvenu zaštitu u punom obimu a na osnovu prijave na zdravstveno osiguranje koju izdaje nadležni nosioc zdravstvenog osiguranja matične države.

     Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, vrši izdavanje prijava na zdravstveno osiguranje u neku od država ugovornica svojih osiguranih lica koji su korisnici bosanskohercegovačke penzije/mirovin, a na osnovu sljedeće dokumentacije:

- kopija odjave prebivališta iz Bosne i Hercegovine-sa područja Unsko-Sanskog kantona,

- kopija prijave prebivališta u drugoj državi ili uvjerenje od nadležnog inostranog MUP da ima prijavljen privremeni boravak u toj državi najmanje godinu dana,

- kopija osobne iskaznice druge države,

- kopija izvornog rješenje o penzionisanj u BiH (s područja Unsko-Sanskog kantona) ili potvrda PIO-a Federacije BiH (u kojoj stoji mjesto zadnjeg zaposlenja),

- kopija zadnjeg čeka o penziji –koji mora pokazivati da osiguranik prima penziju u datoj državi (ukoliko osiguranik nije prebacio isplatu penzije iz Federacije BiH obavezan je isto uraditi na način da podnosi zahtjev PIO-u Bihać),

- obrazac zahtjeva prijave u datu državu, izdaje nadlezni inostrani nosioc osiguranja,

- odjava sa zdravstvenog osiguranja USK-a (iz one poslovnice gdje je osiguranik bio osiguran),

- dokaz da ne ostvaruje zdravstvenu zaštitu po nekom drugom osnovu.

Read 205328 times Last modified on srijeda, 17 April 2013 16:24
 
Upravni odbor

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zavodom zdravstvenog osiguranja upravlja Upravni odbor koji imenuje Vlada USK-a na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politike. Djelokrug i rad Upravnog odbora regulisan je Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Statutom Zavoda a to je:

 • donosi Poslovnik o radu,
 • donosi odluke o zaključivanju ugovora Kantonalnog zavoda osiguranja sa zdravstvenim ustanovama o pužanju zdravstvenih usluga,
 • utvrđuje program djelatnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja i mjera za unapređivanje obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđuje politiku korištenja sredstava obaveznog zdravstvenog oiguranja, daje smernice za funkcionisanje, Stručne službe kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja radi pravilnog ostvarivanja prava osiguranih lica i racionalnog poslovanja,
 • donosi statut kantonalnog zavoda uz saglasnost zakonodavnog tijela kantona i druge opće akte za čije je donošenje ovlašten zakonom,
 • predlaže saglasno zakonu, stope doprinosa za obevzno zdravstveno osiguranje,
 • donosi plan rad Zavoda I Stručne službe • donosi financijski plan i usvaja završni račun,
 • daje saglasnost na opći akt o sistematizaciji poslova I radnih zadataka,
 • odlučuje o osiguranju dopunskih sredstava i o načinu pokrivanja eventualnih gubitaka nastalih u poslovanju,
 • pretresa godišnji izvještaj o radu kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i njegove Stručne službe,
 • razmatra izvještaj o kontroli vrste, obima i kvaliteta izvršenih zdravstvenih usluga,
 • provodi prošireno zdravstveno osiguranje ako je uvedeno odlukom zakonodavnog tijela kantona,
 • sarađuje sa drugim kantonalnim zavodima osiguranja, federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja i drugim organima i organizacijama u stvarima od zajedničkog interesa,
 • vrši i druge poslove za koje je ovlašten zakonom.
 
Direktor

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać organizuje rad i poslovanje Zavoda , stara se o blagovremenom obezbjeđivanju financijskih sredstava potrebnih za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja, rukovodi radom Stručne službe i donosi stručna uputstva u cilju zakonitog, pravilnog i blagovremenog obavljanja poslova Zavoda, te se stara o pripremi akata i materijala iz djelokruga Zavoda zdravstvenog osiguranja, a koje razmatra i o njima odlučuje Upravni odbor.

 
Stručna služba

U skladu sa odredbom člana 97. Zakona o zdravstvenom osiguranju, osnovana je Stručna služba Zavoda, radi obavljanja stručnih administrativnih i drugih poslova Zavoda. Unutrašnja organizacija Stručne službe Zavoda utvrđena je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka. Navedenim Pravilnikom je utvrđeno da Stručna služba Zavoda obavlja svoje nadležnosti kako slijedi:

 • Nezavisni interni revizor,
 • Kabinet direktora,
 • Odjeljenje za pravne i opće poslove,
 • Odjeljenje za provođenje zdravstvenog osiguranja i analitičko planske poslove,
 • Odjeljenje za financijske i računovodstvene poslove,
 • i Poslovnice, kao samostalni odsjeci, na svim općinama USK-a.  

Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a Bihać obavlja poslove sprovođenja obaveznog zdravstvenog osiguaranja, normativno-pravne, upravno-pravne, analitičo-planske, financijsko-računovodstvene i druge administrativne poslove neophodne za što kvalitetnije sprovođenje regulativnih odredbi važećih zakona, podzakonskih akata i drugih propisa koji regulišu određene poslove i zadatke iz djelokruga Zavoda

 
Poslovnice

U sklopu Zavoda djeluje i osam poslovnica, odnosno na teritoriji svake općine po jedna sa određenim brojem zaposlenih shodno broju osiguranih lica po općinama. U Poslovnicama Zavoda zdravstvenog osiguranja vrši se izdavanje i ovjera zdravstvenih legitimacija, ovjera i evidentiranje ortopedskih, zubnoprotetskih nadomjestaka i drugih pomagala, prijem i evidentiranje te izdavanje obrazaca u vezi sa sprovođenjem međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, u dijelu koje se odnosi na zdravstveno osiguranje, obezbjeđuju se svi statistički podaci o osiguranim licima, izvršavaju i druga prava, obaveze i odgovornosti koji su zakonskim propisima i općim aktima Zavoda preneseni u djelokrug Poslovnica