petak, 28 Juli 2017 13:07

Javni poziv za apoteke - 20.07.2017.

Javni poziv svim apotekama za dostavljanje prijava u svrhu uspostavljanja ugovornog odnosa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK-a PDF
Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju ( "Službene novine Federacije BiH", 30/97, 7/02,70/08i 48/11), člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko sanskog kantona ( "Službeni glasnik USK-a" 8/10 i 19/11)…
Na osnovu člana 69. stav(2) tačke (e) i člana 70 Zakona o javnim nabavkama (SL.Glasnik BIH broj 39/14) u postupku javne nabavke usluge održavanja postojećih informacijonih sistema eRecept na području USK-a, za 2017. godinu, Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja donosi odluku o poništenju postupka javne nabavke PDF
Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 7. stav 3. i 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije…