Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 7. stav 3. i 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije…
Na osnovu člana 70. stav 1.,2.,4. i 6. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BIH", broj :39/14) i na osnovu Rješenja ureda za razmatranje žalbi BIH broj: JN2-01-07-1-687-6/18 od 27.12.2018. godine u postupku javne nabavke roba - trakica za određivanje šećera u krvi , PEN aplikatori i igle za dijabetičare,…
ponedjeljak, 23 Oktobar 2017 13:30

Tenderska dokumentacija

Pregovarački postupak održavanje jedinstvenog zdravstvenog informacionog sistema PDF Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača PDF
Na osnovu člana 70 stav 1,2,4 i 6 Zakona o javnim nabavkama (SL.Glasnik BIH broj 39/14) Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja donosi odluku o poništenju postupka javne nabavke roba - Elektronske zdravstvene kartice, potrošnog materijala i printer za elektronske kartice za potrebe Zavoda PDF