Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 104/14), a u vezi sa ćlanom 37. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj:…
Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 7. stav 3. i 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije…
ponedjeljak, 04 Mart 2019 13:01

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka a. i člana 70. Zakona o javnim nabavkama (SL. Glasnik BiH broj39/14) u postupku javne nabavke vrećice za urostomu sa podlogom, vrećice za kolostomu, vrećice za ileostomu, pojas za stomu i pastu za bolje naljeganje na preporuku Komisije za javne nabavke od 13.02.2019…
Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 7. stav 3. i 4. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije…