Poništava se javni oglas za prijem u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za radno mjesto: Stručni saradnik za informisanje i poslove Upravnog odbora, na neodređeno vrijeme (jedan)izvršilac Preuzimanje odluke PREUZMI
Poništava se javni oglas za prijem u radni odnos u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za radno mjesto: Referent za prijem i otpremu pošte i poslove arhive, na neodređeno vrijeme (jedan)izvršilac Preuzimanje odluke PREUZMI
Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH", broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubno-protetske pomoći i zubno-protetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 8/10…
Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 38/14), člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, 46/10 i 75/13), Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona (broj: 01-05-3150/15 od 18.05.2015. godine i broj:01-02-1515/19 od 24.03.2019.godine), Odluke Upravnog odbora broj: 01-37-2063/20 od 07.04.2020.godine, i…