ponedjeljak, 04 Juni 2018 13:19

Javni poziv za apoteke - 04.06.2018. godine

Saglasno odredbama člana 37., 38., i 99. Alineja 4. Zakona o zdravstvenom o osiguranju („ Službene novine Federacije BIH“ , br. 30/97, /02, 70/08 i 48/11 ), a na osnovu člana 2. Stav2. Odluke o kriterijima, načinu i uslovima ugovaranja sa apotekama na Unsko-sanskom kantonu („ Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“…
Na osnovu člana 8. Stav1., člana 64. Stav 1. tačka a), člana 70 st.1,4 i 5. Zakona O javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ , broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora iz Aneksa ii dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ , broj 104/14), preporuke Komisije za…
Na osnovu člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BIH“ broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), člana 9. Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći i zubnoprotetskih nadomjestaka koji se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko – sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona…
Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona , na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, člana 26. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona , u vezi sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja , Programa zdravstvene zaštite o pružanju zdravstvenih usluga iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za Unsko-sanski kanton…