ponedjeljak, 13 Maj 2019 13:12

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za dostavu ponuda za pružanje dijagnostičkih usluga magnetne rezonance za 2019. godinu

Na osnovu člana 8. Stav1., člana 64. Stav 1. tačka a), člana 70 st.1,4 i 5. Zakona O javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ , broj 39/14) i Pravilnika o postupku dodjele ugovora iz Aneksa ii dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ , broj 104/14), preporuke Komisije za provođenje postupka javnih nabavki zdravstvenih usluga koje seobezbjeđuju osiguranim licima na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, Odluke Upravnog odbora Zavoda o davanju saglasnosti na provedenu proceduru ugovaranja zdravstvenih usluga broj: 01-37-2436/19 od 07.05.2019. godine, u postupku nabavke usluga po Javnom pozivu za dostavu ponuda za pružanje dijagnostičkih usluga magnetne rezonance za potrebe osiguranih lica Zavoda na području Unsko-sanskog kantona , direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je donio:

 

ODLUKU

 O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

Odluka o poništenju postupka

PDF

Read 1174 times