petak, 30 Mart 2018 09:56

Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje dijagnostičkih usluga Magnetne rezonance 2018

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, 39/14), člana 6. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 104/14), a u vezi sa ćlanom 37. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97 i 7/02, 70/08 i 48/11) ,direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona donosi odluku kojom utvrđuje

 

POZIV

 za dostavu ponuda za pružanje dijagnostičkih usluga Magnetna rezonanca na području Unsko-sanskog kantona osiguranim licima Zavoda

 

Poziv za dostavu ponuda za pružanje dijagnostičkih usluga Magnetne rezonance za 2018. godinu

PDF

Read 1457 times